شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پلیت

پلیت آزمایشگاهی ظروفی هستند دو جداره، که در جدار کوچک محیط کشت باکتری ریخته می شود و از جدار بزرگ به عنوان درب پلیت استفاده می شود. پلیت