شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لوله آزمایش

انواع حجم های موجود  لوله آزمایش به شرح ذیل می باشد:

لوله آزمایش با سایزmm   75 *12

لوله آزمایش با سایز mm   160 *16

لوله آزمایش

لوله آزمایش با سایز mm   100 *12

لوله آزمایش با سایز mm   180 *18

لوله آزمایش با سایز mm   100 *16

لوله آزمایش با سایز mm   200 *20