شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بشر

انواع حجم های موجود  بشر به شرح ذیل می باشد:

بشر  با حجم cc  5 بشر  با  حجم cc  600 بشر
بشر با حجم cc  10 بشر  با  حجم cc  1000
بشر  با  حجم cc  25 بشر  با حجم cc  2000
بشر  با حجم cc  50 بشر  با حجم cc  3000
بشر  با حجم cc  100 بشر  با حجم cc  5000
بشر  با حجم cc  400