شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بطری درب آبی

انواع حجم های موجود  بطری درب آبی قابل اتو کلاو به شرح ذیل می باشد:

بطری درب آبی قابل اتو کلاو  با حجم cc  100

بطری درب آبی

بطری درب آبی قابل اتو کلاو  با حجم cc  250

بطری درب آبی قابل اتو کلاو  با حجم cc  500

بطری درب آبی قابل اتو کلاو  با حجم cc  1000