شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ترازو

دستگاهی است که میزان جسم یا ماده مورد نظر را اندازه گیری می کند.

ترازو با دقت 1 گرم

ترازو با دقت 0.1 گرم

ترازو با دقت 0.01 گرم

ترازو با دقت 0.001 گرم

ترازو با دقت 0.0001 گرم

ترازو با دقت 0.00001 گرم

ترازو رطوبت سنج