شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

اسپکتروفتومتر

در این دستگاه با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می پردازند.

در واقع کار این دستگاه اندازه گیری شدت نور در طول موج های مختلف است و در نهایت مقایسه طیفها برای تعیین غلظت جسم حل شده موجود در حلال مي باشد.

 

انواع دستگاه اسپكتروفتومتر

Visible

UV-Visible

Double Beam