شوف بالن

از دستگاه شوف بالن یا منتل در بیشتر آزمایشگاهها استفاده می شود کاربرداین دستگاه جهت حرارت دادن محلولهایی که دارای خطر انفجار می باشند و همچنین محلولهای خاص که نیاز دارند بصورت غیرمستقیم حرارت داده شوند می باشد.

کاربرد شوف بالن

شوف بالن یا الکترومنتل یا منتل آمایشگاهی بیشتر جهت گم کردن محلولهایی که در بالن ریخته شده اند کاربرد دارد زیرا رشته های برق درون رشته های فیبری دور تا دور بالن را فرامی گیرند و باعث گرم شدن محلول می گردند.

لینک تصویر

شوف بالنها بعلت داشتن سطح توگود مقدار بسیار زیادی از یک محلول و یا یک مخوط واکنش را می توانند بصورت مستقیم تحت تاثیر حرارت قرار دهند.

توریهای شوف بالن از جنس ابریشم نسوز می باشند که باید بسیار مراقب بود تا مواد برروی آنها نریزد که اگر این اتفاق بیافتد باعث سوختن توری دستگاه شده و دستگاه دیگر قادر به کار کردن نمی باشد.

انواع شوف بالن ها از کمپانی  CELDA LAB  موجو می باشد.