آب مقطرگیری

دستگاه آبمقطر گیری با نام دیگر دستگاه تقطیر برای تهیه آب مقطر که در واقع به نوعی از آب که جوشیده و سپس تبخیر شده و دوباره به حالت مایع در آمده گفته میشود. در این دستگاه ناخالصی های آب به شیوه تقطیر گرفته میشود.

کاربرد دستگاه آب مقطر گیر: آزمایشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ، مراکز دارویی ، صنایع ، بیمارستان ها

لینک تصویر
لینک تصویر

ویژگی های آب مقطرگیری

  • ph آن مساوی با 7 می باشد.
  • هدایت الکتریکی آّب مقطر به علت حذف نمک ها بسیار کم است
  • دمای جوش آب مقطر پایین تر از آب معمولی می باشد
  • برای نوشیدن طعم خوبی ندارد

انواع دستگاه آب مقطر گیری

  • آب مقطر گیری یکبار تقطیر
  • آب مقطر گیری دو بار تقطیر

تفاوت آب مقطر با آب دیونیزه چیست ؟

روش تهیه این 2 نوع آب با یکدیگر متفاوت است برای تهیه آب مقطر از روش فیزیکی استفاده می شود که با خرارت آب ناخالص بخار ایجاد میشود و پس از آن به مایع تبدیل میشود برای تهیه آب دیونیزه از فرایند شیمیایی استفاده میشود در این روش با استفاده از رزین های تبادل یونی آب دیونیزه تشکیل میشود که در این نوع آّب تمام مواد معدنی حذف میشود.