شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دسیکاتور

انواع حجم های موجود  دسیکاتور  به شرح ذیل می باشد:

دسیکاتور ساده

دسیکاتور شیردار

دسیکاتور

دسیکاتور ساده  با سایز cm  18

دسیکاتور شیردار  با سایز cm  18

دسیکاتور ساده  با سایز  cm  21

دسیکاتور شیردار  با سایز cm  21

دسیکاتور ساده  با سایز cm  24

دسیکاتور شیردار  با سایز cm  24

دسیکاتور ساده  با سایز cm  30 دسیکاتور شیردار  با سایز cm  30