شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بالن

انواع حجم های موجود  بالن ته گرد به شرح ذیل می باشد:

یک دهانه دو دهانه سه دهانه بالن
بالن ته گرد  با حجم cc  50

بالن ته گرد  با حجم cc  50

بالن ته گرد  با حجم cc  50

بالن ته گرد  با حجم cc  100

بالن ته گرد  با حجم cc  100

بالن ته گرد  با حجم cc  100

بالن ته گرد  با حجم cc  250

بالن ته گرد  با حجم cc  250

بالن ته گرد  با حجم cc  250

بالن ته گرد  با حجم cc  500

بالن ته گرد  با حجم cc  500

بالن ته گرد  با حجم cc  500

بالن ته گرد  با حجم cc  1000

بالن ته گرد  با حجم cc  1000

بالن ته گرد  با حجم cc  1000

بالن ته گرد  با حجم cc  2000

بالن ته گرد  با حجم cc  2000

بالن ته گرد  با حجم cc  2000

بالن ته گرد  با حجم cc  3000

بالن ته گرد  با حجم cc  3000

بالن ته گرد  با حجم cc  3000

بالن ته گرد  با حجم cc  5000 بالن ته گرد  با حجم cc  5000 بالن ته گرد  با حجم cc  5000