شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قیف شیشه ای

انواع حجم های موجود  قیف شیشه ای به شرح ذیل می باشد:

قیف شیشه ای  cm 5

قیف شیشه ای

قیف شیشه ای  cm 7

قیف شیشه ای  cm  10

قیف شیشه ای   cm 12