شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکانتور

انواع حجم های موجود  دکانتور شیشه ای با شیر تفلون به شرح ذیل می باشد:

دکانتور شیشه ای با شیر تفلون  با حجم cc  50

دکانتور شیشه ای با شیر تفلون  با حجم cc  2000 دکانتور

دکانتور شیشه ای با شیر تفلون  با حجم cc  100

دکانتور شیشه ای با شیر تفلون  با حجم cc  3000

دکانتور شیشه ای با شیر تفلون  با حجم cc  250

دکانتور شیشه ای با شیر تفلون  با حجم cc  5000

دکانتور شیشه ای با شیر تفلون  با حجم cc  500

دکانتور شیشه ای با شیر تفلون با حجم 10000 cc
دکانتور شیشه ای با شیر تفلون  با حجم cc  1000