شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ارلن مایر

انواع حجم های موجود  ارلن مایر به شرح ذیل می باشد:

ارلن مایر  با حجم 25 cc

ارلن مایر با حجم 1000 cc

ارلن مایر

ارلن مایر با حجم 50  cc

ارلن مایر با حجم 2000 cc

ارلن مایر با حجم 100  cc

ارلن مایر با حجم 3000 cc

ارلن مایر با حجم 250  cc

ارلن مایر با حجم 5000 cc

ارلن مایر با حجم 500 cc ارلن مایر با حجم 10000 cc