شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

بن ماری

اين دستگاه دارای حوضچه ای می باشد که با آب پر می شود و با حرکت همرفتی گرما در آب از حرارت مستقیم شعله جلوگیری می کند و باعث ایجاد حرارت یکنواخت و قابل کنترل می گردد. محدوده دمایی بن ماری ها به صورت نرمال از دمای محیط تا درجه 100 سانتی گراد می باشد.

انواع بن ماري ها

بن ماري جوش (2 خانه-4 خانه-6 خانه -8 خانه)

بن ماري سرولوژي

بن ماري شيكردار