شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

آب مقطرگیری

دستگاه آب مقطرگیری آزمایشگاهی جهت تهیه آب مقطر در آزمایشگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آب مقطر یا آب چکیده آبی است که ناخالصی آن به شیوه تقطیر گرفته شده باشد. در این شیوه آب را جوشانده و بخار آب را به ظروف دیگری انتقال می‌دهند. دمای جوش در آب چکیده پایین‌تر از آب معمولی است.

این دستگاه جهت تهیه آب مقطر در آزمایشگاه استفاده می شود در واقع توسط این دستگاه ناخالص های آب به شیوه تقطیر گرفته می شود.

اين دستگاه در حجم هاي متفاوت موجود است.

انواع آبمقطر گيری

آب مقطر گيری دوبار تقطير

آب مقطر گيری يكبار تقطير