شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

آب مقطرگیری

این دستگاه جهت تهیه آب مقطر در آزمایشگاه استفاده می شود در واقع توسط این دستگاه ناخالص های آب به شیوه تقطیر گرفته می شود.

اين دستگاه در حجم هاي متفاوت موجود است.

 

انواع آبمقطر گيری

 

آب مقطر گيری يكبار تقطير

آب مقطر گيری يكبار تقطير